Algemene voorwaarden van JuicyGalaxy Lda. Online Winkel

1. Toepassingsgebied en Voorwerp van de Algemene Voorwaarden van de Winkel

Deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld, samen met het bestelformulier en andere vermelde elementen, om de voorwaarden te regelen waaronder de online winkeldienst JUICYGALAXY Lda. (“Service” of “Winkel”) wordt verleend door JUICYGALAXY Lda., gevestigd aan Rua do Alto da Forca 19 B, 2655-227 Ericeira, met ondernemingsnummer 514868970 en een maatschappelijk kapitaal van € 7500, hierna “JUICYGALAXY Lda.” genoemd.

De Service bestaat uit het ter beschikking stellen via de website whynotsoda.com van toegang tot de online winkel die, naast het verstrekken van informatie over een reeks producten en/of diensten, de Gebruiker in staat stelt om elektronisch producten te bestellen die daarin worden geadverteerd, onder de hier beschreven voorwaarden.

Bestellingen van producten moeten worden gedaan door gebruikers van 18 jaar of ouder (personen jonger dan 18 jaar moeten toestemming hebben van hun vertegenwoordigers). De door de Gebruiker verstrekte elementen en informatie hebben volledige juridische gevolgen, waarbij de Gebruiker de elektronische aankopen erkent, zonder de afwezigheid van een handtekening te kunnen aanvoeren als reden voor het niet nakomen van de aangegane verplichtingen.

2. Productinformatie en Inhoud

JUICYGALAXY Lda. zal alle mogelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie geen typografische fouten bevat, en eventuele fouten zullen snel worden gecorrigeerd wanneer ze zich voordoen. Als u een product koopt dat afwijkt van wat online is gepresenteerd, heeft u het recht om het koopcontract volgens de wettelijke voorwaarden te ontbinden (recht op herroeping – zie punt 9).

JUICYGALAXY Lda. zal alle mogelijke inspanningen leveren om alle bestelde producten te verzenden, maar het is mogelijk dat in bepaalde gevallen en vanwege factoren die moeilijk te beheersen zijn door JUICYGALAXY Lda., zoals menselijke fouten of problemen met computersystemen, sommige van de door de Gebruiker gevraagde producten niet beschikbaar kunnen worden gesteld. Als een product niet beschikbaar is nadat u een bestelling heeft geplaatst, wordt u per e-mail of telefoon op de hoogte gesteld. Op dat moment krijgt u de mogelijkheid om de bestelling te annuleren en het eventuele betaalde bedrag terug te krijgen.

Alle informatie over prijzen, producten, specificaties, promoties en diensten kan te allen tijde worden gewijzigd door JUICYGALAXY Lda..

3. Verantwoordelijkheden

3.1 Alle in de JUICYGALAXY Lda. Online Winkel verkochte producten en diensten voldoen aan de Portugese wetgeving.

3.2 De Winkel heeft de juiste beveiligingsniveaus, maar JUICYGALAXY Lda. is niet verantwoordelijk voor enige schade geleden door de Gebruiker en/of derden als gevolg van vertragingen, onderbrekingen, fouten en opschortingen van communicatie die hun oorsprong vinden in factoren buiten haar controle, zoals tekortkomingen of storingen veroorzaakt door het communicatienetwerk of de communicatiediensten van derden, door het computersysteem, door modems, door verbindingssoftware of door eventuele computervirussen of door het downloaden van geïnfecteerde bestanden of bestanden die virussen of andere eigenschappen bevatten die de apparatuur van de Gebruiker kunnen schaden. Als om welke reden dan ook geen toegang mogelijk is tot de website van de JUICYGALAXY Lda. Online Winkel en de dienstverlening niet kan worden geleverd, is JUICYGALAXY Lda. niet verantwoordelijk voor eventuele schade.

3.3 Het raadplegen van gegevens en informatie via deze Service wordt geacht te zijn uitgevoerd door de Gebruiker, en JUICYGALAXY Lda. wijst elke verantwoordelijkheid af voor misbruik of frauduleus gebruik van de verkregen informatie.

3.4 JUICYGALAXY Lda. is niet verantwoordelijk voor verliezen of schade veroorzaakt door misbruik van de Service dat niet direct aan haar kan worden toegeschreven als gevolg van opzet of grove schuld.

3.5 JUICYGALAXY Lda. is niet aansprakelijk voor schade of verliezen als gevolg van niet-nakoming of gebrekkige uitvoering van de Service, tenzij dit rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan opzet of grove schuld, met name voor (i) fouten, weglatingen of andere onnauwkeurigheden met betrekking tot de informatie die via de Service wordt verstrekt; (ii) schade veroorzaakt door de Gebruiker of derden, inclusief schendingen van intellectuele eigendomsrechten, (iii) niet-nakoming of gebrekkige uitvoering als gevolg van de uitvoering van gerechtelijke beslissingen of administratieve maatregelen, of (iv) niet-nakoming of gebrekkige uitvoering als gevolg van situaties van overmacht, d.w.z. buitengewone of onvoorspelbare situaties buiten de controle van JUICYGALAXY Lda. zoals branden, stroomstoringen, explosies, oorlogen, rellen, burgerlijke onrust, overheidsbesluiten, stakingen, aardbevingen, overstromingen of andere natuurrampen of andere

situaties buiten de controle van JUICYGALAXY Lda. die de nakoming van de aangegane verplichtingen verhinderen of schaden.

3.6 JUICYGALAXY Lda. garandeert niet dat:

i) de Service ononderbroken, veilig, foutloos of oneindig zal worden verstrekt;
ii) de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat via de Service is gekocht of verkregen, voldoet aan de verwachtingen van de Gebruiker;
iii) elk materiaal dat op welke manier dan ook wordt verkregen via het gebruik van de Service, door de Gebruiker wordt gebruikt op eigen risico, waarbij de Gebruiker als enige verantwoordelijk is voor eventuele schade aan zijn systeem en computerapparatuur of voor verlies van gegevens als gevolg van die operatie.
iv) geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk verkregen door de Gebruiker van of via de Service, enige garantie zal creëren die niet uitdrukkelijk wordt vermeld in deze Algemene Voorwaarden.

3.7 De Gebruiker aanvaardt dat JUICYGALAXY Lda. geenszins aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade, inclusief, maar niet beperkt tot, schade door winstverlies, gegevens, inhoud of andere verliezen (zelfs als de Gebruiker vooraf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van:

i) het gebruik of de onmogelijkheid om de Service te gebruiken;
ii) de moeilijkheid om een vervangend goed/dienst te verkrijgen;
iii) ongeautoriseerde toegang of wijziging van persoonlijke databases.

4. Verplichtingen van de Consument

4.1. De Gebruiker verbindt zich ertoe:

i) Correcte persoonlijke gegevens en adressen te verstrekken;
ii) Geen valse identiteiten te gebruiken;
iii) De opgelegde bestellimieten te respecteren.

4.2. Indien een van de gegevens onjuist of onvolledig is, en hierdoor vertraging of onmogelijkheid ontstaat bij de verwerking van de bestelling, of indien de levering niet plaatsvindt, is de Gebruiker hiervoor volledig verantwoordelijk, waarbij JUICYGALAXY Lda. elke verantwoordelijkheid afwijst. In geval van schending van een van deze verplichtingen behoudt JUICYGALAXY Lda. zich het recht voor om toekomstige aankopen te annuleren, de toegang tot de winkel te blokkeren, de levering van andere door JUICYGALAXY Lda. gelijktijdig aangeboden diensten aan dezelfde Gebruiker te annuleren, en de Gebruiker de toegang tot toekomstige diensten van JUICYGALAXY Lda. te ontzeggen.

4.3. Het is uitdrukkelijk verboden om de aangekochte producten en diensten voor commerciële doeleinden te gebruiken, met name voor de wederverkoop van goederen.

5. Privacy en Bescherming van Persoonsgegevens

5.1. JUICYGALAXY Lda. garandeert de vertrouwelijkheid van alle door de Gebruikers verstrekte gegevens.

5.2. De persoonsgegevens die op het bestelformulier als verplicht worden vermeld, zijn essentieel voor de levering van de Service door JUICYGALAXY Lda.. Het achterwege laten of de onjuistheid van de door de Gebruiker verstrekte gegevens is uitsluitend zijn eigen verantwoordelijkheid en kan leiden tot weigering van de levering van de Service door JUICYGALAXY Lda..

5.3. De persoonsgegevens van de Gebruiker worden elektronisch verwerkt en opgeslagen en zijn bedoeld voor gebruik door JUICYGALAXY Lda. in het kader van de contractuele en/of commerciële relatie met de Gebruiker, en indien door de Gebruiker gemachtigd, voor marketingdoeleinden.

5.4. De persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden gedeeld met derden om hen te helpen bij het gebruik van de persoonsgegevens, zoals hierboven beschreven. Zo maakt JUICYGALAXY Lda. gebruik van Google Analytics om te begrijpen hoe gebruikers de site gebruiken – voor meer informatie kunt u hier lezen over hoe Google uw persoonlijke informatie gebruikt: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

5.5. JUICYGALAXY Lda. kan persoonlijke informatie delen om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke en regelgevende voorwaarden, om te reageren op een kennisgeving of ander wettelijk verzoek om informatie, of uiteindelijk om hun rechten te beschermen.

5.6. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving heeft de Gebruiker kosteloos recht op toegang, rectificatie en bijwerking van zijn persoonsgegevens, rechtstreeks of schriftelijk, evenals het recht om zich te verzetten tegen het gebruik ervan voor de in de voorgaande paragraaf vermelde doeleinden, door contact op te nemen met de verantwoordelijke entiteit voor de verwerking van persoonsgegevens: hello@whynotsoda.com

5.7. Internet is een open netwerk, waardoor persoonlijke gegevens van de Gebruiker, andere persoonlijke informatie en alle inhoud die wordt gehost op de Service zonder beveiligingsvoorwaarden op het netwerk kunnen circuleren, waardoor zij toegankelijk en gebruikt kunnen worden door ongeautoriseerde derden, en JUICYGALAXY Lda. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke toegang en/of gebruik.

6. Annulering van bestellingen

6.1 Op verzoek van de Gebruiker

De Gebruiker kan zijn bestelling annuleren door contact op te nemen met JUICYGALAXY Lda. via telefoon of e-mail onder vermelding van het bestelnummer, op voorwaarde dat de bestelling nog niet is verwerkt. Na verwerking van de bestelling zal JUICYGALAXY Lda. proberen deze te leveren, maar de Gebruiker heeft de mogelijkheid om deze niet te accepteren.

Voor annulering moet de Gebruiker de volgende gegevens aan JUICYGALAXY Lda. verstrekken:
a) Bestelnummer
b) BTW-nummer waarmee de bestelling is geplaatst en afleveradres

Op beslissing van JUICYGALAXY Lda.

JUICYGALAXY Lda. behoudt zich het recht voor om bestellingen niet te verwerken bij inconsistente persoonlijke gegevens of bij wangedrag van de koper. JUICYGALAXY Lda. behoudt zich het recht voor om geen enkele bestelling of terugbetaling te verwerken in geval van fouten in de prijzen en/of kenmerken van de producten als gevolg van technische problemen of fouten buiten de controle van JUICYGALAXY Lda..

7. Fabricagefouten

7.1. In geval van “fabricagefouten”, dat wil zeggen, wanneer er gebreken worden geconstateerd aan producten die in principe niet onder de garantie vallen, moet de Gebruiker het product terugsturen, samen met een kopie van de factuur en het formulier binnen 30 opeenvolgende dagen na de factuurdatum, naar het volgende adres:

JUICYGALAXY Lda.

Rua do Alto da Forca 19 B, 2655-227 Ericeira.

Als de Gebruiker ervoor kiest om het product op andere wijze te retourneren, zijn de verzendkosten voor zijn rekening.

7.2. Om het product te kunnen ruilen, moet u ervoor zorgen dat de verpakking compleet is en alle componenten bevat, in uitstekende staat.

7.3. Indien een van de bovengenoemde elementen ontbreekt of als een van de componenten niet in uitstekende staat verkeert, vindt er geen ruil plaats en wordt het product opnieuw naar de Gebruiker teruggestuurd.

8. Intellectuele Eigendom

8.1. De Winkel is een geregistreerde website en de Service die door de website zelf wordt verleend, is de verantwoordelijkheid van JUICYGALAXY Lda..

8.2. De Gebruiker erkent dat de Service vertrouwelijke informatie bevat en beschermd wordt door auteursrechten en aanverwante rechten, industriële eigendomsrechten en andere toepasselijke wetgeving.

8.3. De Gebruiker erkent dat elke inhoud die voorkomt in advertenties, promoties of vermeldingen van een sponsor of adverteerder beschermd wordt door de wetten inzake auteursrechten en aanverwante rechten, industriële eigendomsrechten en andere wetten ter bescherming van eigendom, zodat het gebruik van deze inhoud alleen kan plaatsvinden met de uitdrukkelijke toestemming van de respectieve rechthebbenden.

8.4. De Gebruiker verbindt zich ertoe de rechten die in het vorige nummer worden genoemd, strikt na te leven, met name door zich te onthouden van handelingen die de wet of deze rechten kunnen schenden, zoals reproductie, commercialisering, transmissie of terbeschikkingstelling van deze inhoud aan het publiek, of andere niet-toegestane handelingen die dezelfde inhoud als object hebben.

9. Veiligheidsvoorwaarden van de Dienst

9.1. De Gebruiker verbindt zich ertoe alle toepasselijke wettelijke bepalingen na te leven, met name door geen illegale handelingen te verrichten of aan te moedigen, noch gedrag dat in strijd is met de goede zeden, zoals het ongevraagd versturen van communicatie (spamming) in strijd met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en reclamecommunicatie via automatische oproepsystemen. Bovendien moet de Gebruiker de gebruiksregels van de Dienst naleven, op straffe van JUICYGALAXY Lda. die de Dienst opschort of deactiveert overeenkomstig punt 12.

9.2. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat het IP-netwerk een openbaar netwerk van elektronische communicatie is dat door verschillende gebruikers kan worden gebruikt, en als zodanig onderhevig is aan computerverstoringen, waardoor JUICYGALAXY Lda. de levering van de Dienst zonder onderbrekingen, informatieverlies of vertragingen niet kan garanderen.

9.3. JUICYGALAXY Lda. garandeert evenmin de levering van de Dienst in situaties van onvoorspelbare overbelasting van de systemen waarop deze steunt, of in geval van overmacht (buitengewone of onvoorspelbare omstandigheden buiten de controle van JUICYGALAXY Lda.).

9.4. In geval van onderbreking van de dienstverlening als gevolg van onvoorspelbare overbelasting van de systemen waarop deze steunt, verbindt JUICYGALAXY Lda. zich ertoe de werking ervan zo spoedig mogelijk te herstellen.

10. Opschorting en deactivering van de Winkel Dienst

10.1. Ongeacht enige voorafgaande of latere communicatie kan JUICYGALAXY Lda. op elk moment en naar eigen goeddunken de beschikbaarheid van de Dienst en/of een deel daarvan stopzetten voor één of alle Gebruikers.

10.2. JUICYGALAXY Lda. behoudt zich ook het recht voor om de toegang tot de Dienst onmiddellijk op te schorten of te beëindigen in de volgende gevallen:

a) Wanneer de Gebruiker de gebruiksvoorwaarden vermeld in punt 4 en andere voorwaarden vermeld in de Algemene Voorwaarden niet naleeft;
b) Wanneer JUICYGALAXY Lda. de toegang tot de Winkel stopzet, na voorafgaande kennisgeving van 15 dagen vóór de datum van beëindiging.

10.3. De opschorting of beëindiging van de Dienst door JUICYGALAXY Lda., overeenkomstig de voorgaande nummers, geeft de Gebruiker of derden geen recht op enige schadevergoeding of compensatie, waarbij JUICYGALAXY Lda. niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige gevolgen van de opschorting, annulering of beëindiging van de Dienst.

10.4. In de bovenstaande situaties zal JUICYGALAXY Lda. de Gebruiker vooraf informeren, zodat deze indien gewenst de inhoud van zijn/haar bestelweergavegebied binnen 3 (drie) werkdagen na het verzenden van de e-mail of het verstrekken van informatie op de hoofdpagina van de Dienst kan veiligstellen.

11. Communicatie

11.1. Onverminderd andere communicatiemethoden die in deze Algemene Voorwaarden zijn voorzien, kunnen meldingen met betrekking tot de Dienst, inclusief eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, aan de Gebruiker worden gericht via e-mail, SMS of telefonisch contact.

11.2. De Gebruiker stemt ermee in om alle communicatie en/of kennisgevingen met betrekking tot de Online Winkel te ontvangen op het adres, telefoonnummer en/of e-mailadres dat is opgegeven tijdens het bestelproces.

Op elk moment kan de Gebruiker verzoeken om geen dergelijke communicatie en/of kennisgevingen te ontvangen via het Contactformulier of door te klikken op de optie “Geen nieuwsbrief ontvangen” in elke nieuwsbrief.

12. Technische Instellingen

12.1. Onverminderd het bepaalde in de volgende paragraaf kan JUICYGALAXY Lda. de Dienst en/of de technische voorwaarden ervan, evenals de bijbehorende gebruiksregels, wijzigen, waarbij zij de Gebruiker op de hoogte moet stellen van dergelijke wijzigingen met een opzegtermijn van ten minste 15 (vijftien) dagen.

12.2. De actuele versie van deze Algemene Voorwaarden en de bijlagen daarbij is te vinden op de website whynotsoda.com

13. Communicatie

13.1. Wanneer JUICYGALAXY Lda. het nodig of wenselijk acht om de browse-ervaring te optimaliseren en/of de connectiviteitsomstandigheden te verbeteren, kan zij op afstand de netwerkinstellingen aanpassen.

13.2. Onverminderd het bepaalde in de volgende paragrafen en gezien de innovatieve aard van de Dienst en de mogelijke technologische ontwikkelingen, behoudt JUICYGALAXY Lda. zich het recht voor om de technische instellingen van de Dienst te wijzigen wanneer dit nodig is om deze aan te passen aan mogelijke technologische ontwikkelingen.

13.3. JUICYGALAXY Lda. garandeert de Gebruiker echter niet dat

er upgrades of verbeteringen aan de Dienst zullen worden aangebracht.

13.4. Sommige upgrades of nieuwe functies van de Dienst kunnen alleen beschikbaar zijn tegen betaling door de Gebruiker en/of door het accepteren van Specifieke Gebruiksvoorwaarden.

14. Klachten

14.1. De Gebruiker kan eventuele contractuele geschillen voorleggen aan arbitrage- en bemiddelingsmechanismen die wettelijk zijn ingesteld of zullen worden ingesteld, en een klacht indienen bij JUICYGALAXY Lda. over handelingen en nalatigheden die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving inzake de aankoop van goederen.

14.2. De klacht moet binnen een maximale termijn van 30 (dertig) dagen worden ingediend vanaf de datum waarop de Gebruiker kennis heeft genomen van de feiten. De klacht wordt geregistreerd in de informatiesystemen van JUICYGALAXY Lda., die binnen een maximale termijn van 30 (dertig) dagen na ontvangst van de klacht een beslissing neemt en de betrokkene op de hoogte brengt.

15. Leveringen

Leveringen in Lissabon

Bestellingen worden binnen maximaal 48 uur geleverd (in de gemeente Lissabon).
Voor andere locaties in het district Lissabon (buiten de gemeente Lissabon) wordt de levering verzorgd door een koerier, met een levertijd van maximaal 3 werkdagen.

Rest van het land

Wij bezorgen uitsluitend in continentaal Portugal aan huis.
Bestellingen worden verwerkt in onze faciliteiten na ontvangst van betaling. Vervolgens worden ze opgehaald door de koerier en binnen 3 werkdagen aan huis geleverd, behalve tijdens feestdagen.

Bestellingen worden van maandag tot en met vrijdag geleverd, met uitzondering van lokale of nationale feestdagen, op het door de klant opgegeven adres. De klant kan de bestelling ontvangen waar hij/zij maar wil (met uitzondering van postbusadressen), van maandag tot en met vrijdag. Het enige wat nodig is, is het opgeven van het adres waar de klant tussen 9.00 en 19.00 uur aanwezig zal zijn. De klant moet een correct en nabij telefoonnummer opgeven dat altijd bereikbaar is. Een koerier van de gekozen transporteur zal een leveringspoging doen op het door de klant opgegeven adres.

Het verstrekken van een onjuist of onvolledig afleveradres kan leiden tot retourzending van de bestelling, met extra kosten voor de klant tot gevolg. Wij raden u daarom aan om altijd te controleren of het opgegeven afleveradres tijdens het bestelproces correct en volledig is. Nadat de bestelling is verwerkt, is het niet mogelijk het afleveradres of de factuurgegevens te wijzigen die u heeft opgegeven.

16. Toepasselijk Recht

De Overeenkomst wordt beheerst door het Portugese recht.